Iver Eriksen Rosenkrantz [3138]
(-Før 1505)
Agnethe Poulsdatter Abildgaard [3139]
Carsten Grib [3140]
(Omkr 1500-)
Anne Ahlefeldt [3141]
Bendix Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl og Gribsgård [3076]
(Omkr 1500-Før 1582)
Anne Carstensdatter Grib [3077]
(Omkr 1540-Efter 1604)
Dorothea Rosenkrantz til Urup [3054]
(Omkr 1570-Efter 1608)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Peder Norby til Urup [3053]

2. Christen Munk til Ørnhoved [5455]
  • Karen Christensdatter Munk [5469]
  • Anne Christensdatter Munk [5470]

Dorothea Rosenkrantz til Urup [3054] 1

  • Født: Omkr 1570 4
  • Ægteskab (1): Peder Norby til Urup [3053] omkring 1588 1 2
  • Ægteskab (2): Christen Munk til Ørnhoved [5455] før 1599 1 3
  • Død: Efter 1608 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-9-oldemor.

  Forskningsnotater:

Steen Thomsen har flg. rettelser og præciseringer til DAA vedr. Dorothea Rosenkrantz:

- Hun er ikke "Til Rerup" i Vester Horne h., men "i Rærup".
- Hun blev senest 1599 gift med Christen Munk.
- Christen Munk er skrevet til Urup 1609, så Dorothea har medbragt den fra sit første ægteskab med Peder Norby.
- Peder Norbys far er til Skovgårde.
- Christen Munks far var ikke Niels Munk til Komdrup, men Frands Iversen (Munk af Vejbjerggård) til Strandbygård.

Se nærmere i Steen Thomsens bemærkninger.


Billede

Dorothea blev gift med Peder Norby til Urup [3053] [MRIN: 1016], søn af Væbner Oluf Lauridsen Norby til Skovgaarde [3071] og Maren Henriksdatter [3072], omkring 1588.1 2 (Peder Norby til Urup [3053] blev født omkring 1560 5 og døde den 23 Jul. 1595 i Københavns slot 6.). Årsagen til hans død var Halshugget.

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: "Urup", Grindsted sg.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Grindsted sogn.

Billede

Dorothea blev derefter gift med Christen Munk til Ørnhoved [5455] [MRIN: 659], søn af Frands Iversen Munk til Strandbygård [5456] og Ukendt, før 1599.1 3 (Christen Munk til Ørnhoved [5455] blev født omkring 1560 7 og døde efter 1610 8.)


Billede

Kilder


1 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.787-789.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
...
LINJE XI
DEN SØNDERJYSKE LINJE

...
Femte slægtled

III.
Iver Eriksens børn med Agnete Poulsdatter Abildgaard (se nr. 17):
27 a. Timme Iversen Rosenkrantz i Emmerlev (Højer H.) …
28 b. Bendix Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl og Gribsgård i Emmerlev s. - nævnes 1536 m. broderen Timme og 1543 i land- og plovskatteregistrene, levede 1566. - G. m. Anne Carstensdatter Grib, var 1582 enke, levede 1604. - 6 børn: Sjette slægtled III, nr. 33-38.
29 c. Claus Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl …
30 d. Marie Rosenkrantz i Emmerlev …

Sjette slægtled

III.
Bendix Iversen Rosenkrantz' børn med Anne Carstensdatter Grib (se nr. 28):
33 a. Otte Rosenkrantz til Søndergård i Emmerlev …
34 b. Christoffer Rosenkrantz til Kogsbøl, Høgsbro og Hundsbæk (Malt h.) …
35 c. Carsten Rosenkrantz til Kogsbøl, Gribsgård og Kambo i Norge …
36 d. Anne Rosenkrantz
37 e. Dorothea Rosenkrantz - skrives 1608 til Rerup (Vester Horne h.). - G. (1) m. Peder Norby til Urup (F.: Oluf Lauridsen N. til Steengårde og Maren Henriksdatter (Sandberg)), henrettet 23. juli 1595 (DAA 1906,321). G. (2) m. Christen Munk til Ørnhoved (F.: Niels M. til Komdrup og N.N.), levede 1610 (DAA 1905,314).
38 f. Mette Rosenkrantz ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1906. Treogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.321-323.
Norby
af Skovgaarde.

b. Oluf Lauridsen Norby til Skovgaarde, nævnes 1526 som Udsteder af et Vidne af Baag Herredsthing og kaldes da "Olwff Lawrssz i Skowssgordhe, weffner" (27), kaldes 1528 Oluff Norby og nævnes da blandt de Herremænd, der skulde følge Kongen ud af Landet (28), udstedte 1535 ligesom sin Broder et Troskabsrevers til Kong Christian III (5), nævnes 1536 i den store Reces (7), beseglede 1550 Fyns Vedtægt (9), eiede 1551 Kragemose (Bølling H.) (29), levede 4 Juli 1561 (30); g. m. Maren Henriksdatter (Sandberg), død 14 April 1585 paa Skovgaarde. Børn:
1) Peder Norby til Urup, sagsøgte 1593 nogle Bønder, der paa Østerherredsthing havde stræbt ham efter livet (31), dræbte 9 April 1595 i Odense sin egen Karl, blev derfor dømt fra Livet 18 Juli s. A. og 23 Juli henrettet foran Kjøbenhavns Slot (32); g. m. Dorte Bendixdatter Rosenkrantz [se note 1] (g. 2. m. Christen Munk til Ørnhoved). Børn:
a) Oluf Norby til Skovgaarde, ...
b) Bendix Norby til Urup (Slavs H.), trættede 1610 sammen med sin fornævnte Broder mod deres Stiffader Christen Munk (35), skrev sig da til Skovgaarde, taxeredes 1625 selvfjerde til 314 Td. Hk., men 1638 af Urup og Donslund (Slavs H.) alene til 144½ Td. Hk., var 1642 en af Giftblanderen Niels Arenfeldts Mededsmænd, blev derfor tiltalt og landsforvist, men fik 1643 Tilladelse at vende tilbage til Danmark, mod at give 2000 Dlr. til Børnehuset i Viborg (36), nævnes 1655 ved Hyldingen, blev ganske ruineret under Krigen 1657-59 (37), boede endnu 1678 på Donslund, skjønt han da havde solgt denne Gaard, var død 1688 (38) [se note 2]; g. m. Dorte Hansdatter Lange (1 Rose) til Lunderup (V. Horne H.), var død 1643. Børn: ...
c) Maren til Donslund og Egsgaard, ...
2) Henrik Norby til Skovgaarde, …
3) Magdalene til Skovgaarde, …
4) Gidsel, …
5) Inger el. Ingeborg, …
6) Tielle Norby, … [iflg. tilføjelse i DAA 1936 s. 123]

Note 1: Rettelse i DAA 1923 s. 553: Peder N. blev vist g. 1588, thi hans Morgengavebrev, hvorved han pantsætter Fru Dorte Urupgaard, er af 1588 (D. Kanc. Indk. Breve 29 Marts 1609).
Note 2: Rettelse i DAA 1915 s. 609: Bendix N., det var ikke ham, men hans Søn Peder N., der 1678 beboede Donslund og var død 1688.

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1905. Toogtyvende Aargang., s.314-315.
Munk.
(Vinranke)

Den nyere Slægts yngre Linie.

3. Niels Munk til Komdrup, gav 1592 med sine Brødre Las Munk til Mølgaard og Peder Munk Bidrag til Viborg Domhus (13); ? g. m. N. N. ? Søn:
Christen Munk til Ørnhoved (Hammerum H.), som han alt beboede 1590 (14), men først 1598 tilbyttede sig Herligheden af af Kronen for en Halvgaard i Skibbild (15), nævnes 1599 som Stiffader til Peder Norbys Børn (16), deltog i Adelens Hylding 1608 (17), stævnes 1609 i Sagen mod Christoffer Rosenkrantz, førte 1610 Trætte med Oluf og Bendix Norby (18); g. 1) m. Anne Grøn, 2) m. Dorte Bendixdatter Rosenkrantz (g. 1) m. Peder Norby til Urup). Børn:
1) Karen, levede 1617, g. 1) m. Peder Munk til Staby-Kjærgaard 1610, var + 1616 (g. 1) m. Anne Nielsdatter Skade til Vesterris, 2) m. Marine Jensdatter Munk), 2) m. Niels Mogensen (Munk af Veibjerggaard).
2) Anne, g. m. Jørgen Mund til Serridslevgaard, + 1640 (g. 2) før 6 Okt. 1626 m. Margrethe Hansdatter Urne til Tidselholt).
….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Rosenkrantz, Dorothea (ca 1570 - 1608 -).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Norby, Peder (ca 1560 - Henrettet 1595).

6 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.38.

Peder Norby, som blev Eneejer af Urup, havde 1593 en Sag med en af sine Bønder, som havde forladt hans Gods; Bonden overfaldt ham da paa Østerherreds Ting, stak, slog og forjog ham fra Tinget; blev derfor tiltalt paa Landstinget. Men i Aaret 1595 opførte Peder Norby selv sig endnu værre. Lørdag Aften før Paaske overfaldt han i Stiftsskriver Christopher Bangs Hus i Odense sin Tjener Peder Holst og bibragte ham med Bøsser og Værge tyve dødelige Saar. De havde siddet og drukket med hinanden og vare nok begge berusede; Peder Norby havde vist ogsaa en Tid været noget forstyrret i Hovedet. Christopher Bang vidnede, at Peder Norby "udi hans fraværelse hafde stillet sig selsom an, saa hans høstru hafde tit forvist hannom husit." Johan Norby forklarede i et Indlæg, at "en Mand udi Eg skulde have lovet Peder Norby en uløcke, hvilket hannom skulde och være holden, saa hand en tid lang icke skulde værit ved sin fornuft och udi sin gallenskab begangit dette drab paa sin egen karl, hvilken han viste var slig en underlig compan, at hand bar en elandshuds brystdug paa sig bestuckit med snørehul, saa ingen kunde stick der igjennem, disligiste skulde være en mand[d]rabere och en bandsat menniske" osv. Herredagen afsagde 18/7 1595 den Dom, at Peder Norby skulde "straffis paa lifvit och miste sin hals [note: Kongens Rettertings Domme I, 19 ff.]." Den 23. Juli s. A. blev han halshugget ved Slottet i Kjøbenhavn [note: Ejl. Brokkenhuses Cal.].
….

7 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Munk, Christen (ca 1560 - 1610 -).

8 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1905. Toogtyvende Aargang., s.314-315.

3. Niels Munk til Komdrup, gav 1592 med sine Brødre Las Munk til Mølgaard og Peder Munk Bidrag til Viborg Domhus (13); ? g. m. N. N. ? Søn:
Christen Munk til Ørnhoved (Hammerum H.), som han alt beboede 1590 (14), men først 1598 tilbyttede sig Herligheden af af Kronen for en Halvgaard i Skibbild (15), nævnes 1599 som Stiffader til Peder Norbys Børn (16), deltog i Adelens Hylding 1608 (17), stævnes 1609 i Sagen mod Christoffer Rosenkrantz, førte 1610 Trætte med Oluf og Bendix Norby (18); g. 1) m. Anne Grøn, 2) m. Dorte Bendixdatter Rosenkrantz (g. 1) m. Peder Norby til Urup). Børn:
1) Karen, levede 1617, g. 1) m. Peder Munk til Staby-Kjærgaard 1610, var + 1616 (g. 1) m. Anne Nielsdatter Skade til Vesterris, 2) m. Marine Jensdatter Munk), 2) m. Niels Mogensen (Munk af Veibjerggaard).
2) Anne, g. m. Jørgen Mund til Serridslevgaard, + 1640 (g. 2) før 6 Okt. 1626 m. Margrethe Hansdatter Urne til Tidselholt).
….


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Aug. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk