Væbner Laurids Pedersen til Skovgaarde [3103]
(Omkr 1470-Efter 1525)
Vernersdatter til Skovgaarde [3104]
Henrik Christiernsen til Høirup [3113]
(Før 1471-Efter 1516)
Berte Albrechtsdatter [3114]
Væbner Oluf Lauridsen Norby til Skovgaarde [3071]
(-1570)
Maren Henriksdatter [3072]
(Omkr 1515-1585)
Peder Norby til Urup [3053]
(Omkr 1560-1595)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Dorothea Rosenkrantz til Urup [3054]

Peder Norby til Urup [3053] 2 3

  • Født: Omkr 1560 4
  • Ægteskab (1): Dorothea Rosenkrantz til Urup [3054] omkring 1588 1 2
  • Død: 23 Jul. 1595, Københavns slot i en alder af ca. 35 år 5

   Dødsårsag: Halshugget.5

Billede

  Notater:

Ullas tip-9-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Medejer, sammen med brødrene Detlef og Henrik, 1583, "Urup", Grindsted sg. 6

2. Ejendom: Eneejer, Fra 1588, "Urup", Grindsted sg. 7

3. Diverse: Overfaldet af én af sine bønder på Østerherreds Ting, 1593. 2 5

4. Diverse: Dræbte sin tjener Peder Holst og blev derfor dømt til halshugning, 1595. 2 5


Billede

Peder blev gift med Dorothea Rosenkrantz til Urup [3054] [MRIN: 1016], datter af Bendix Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl og Gribsgård [3076] og Anne Carstensdatter Grib [3077], omkring 1588.1 2 (Dorothea Rosenkrantz til Urup [3054] blev født omkring 1570 8 og døde efter 1608 1.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: "Urup", Grindsted sg.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Grindsted sogn.

Billede

Kilder


1 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.787-789.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
...
LINJE XI
DEN SØNDERJYSKE LINJE

...
Femte slægtled

III.
Iver Eriksens børn med Agnete Poulsdatter Abildgaard (se nr. 17):
27 a. Timme Iversen Rosenkrantz i Emmerlev (Højer H.) …
28 b. Bendix Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl og Gribsgård i Emmerlev s. - nævnes 1536 m. broderen Timme og 1543 i land- og plovskatteregistrene, levede 1566. - G. m. Anne Carstensdatter Grib, var 1582 enke, levede 1604. - 6 børn: Sjette slægtled III, nr. 33-38.
29 c. Claus Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl …
30 d. Marie Rosenkrantz i Emmerlev …

Sjette slægtled

III.
Bendix Iversen Rosenkrantz' børn med Anne Carstensdatter Grib (se nr. 28):
33 a. Otte Rosenkrantz til Søndergård i Emmerlev …
34 b. Christoffer Rosenkrantz til Kogsbøl, Høgsbro og Hundsbæk (Malt h.) …
35 c. Carsten Rosenkrantz til Kogsbøl, Gribsgård og Kambo i Norge …
36 d. Anne Rosenkrantz
37 e. Dorothea Rosenkrantz - skrives 1608 til Rerup (Vester Horne h.). - G. (1) m. Peder Norby til Urup (F.: Oluf Lauridsen N. til Steengårde og Maren Henriksdatter (Sandberg)), henrettet 23. juli 1595 (DAA 1906,321). G. (2) m. Christen Munk til Ørnhoved (F.: Niels M. til Komdrup og N.N.), levede 1610 (DAA 1905,314).
38 f. Mette Rosenkrantz ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1906. Treogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.321-323.
Norby
af Skovgaarde.

b. Oluf Lauridsen Norby til Skovgaarde, nævnes 1526 som Udsteder af et Vidne af Baag Herredsthing og kaldes da "Olwff Lawrssz i Skowssgordhe, weffner" (27), kaldes 1528 Oluff Norby og nævnes da blandt de Herremænd, der skulde følge Kongen ud af Landet (28), udstedte 1535 ligesom sin Broder et Troskabsrevers til Kong Christian III (5), nævnes 1536 i den store Reces (7), beseglede 1550 Fyns Vedtægt (9), eiede 1551 Kragemose (Bølling H.) (29), levede 4 Juli 1561 (30); g. m. Maren Henriksdatter (Sandberg), død 14 April 1585 paa Skovgaarde. Børn:
1) Peder Norby til Urup, sagsøgte 1593 nogle Bønder, der paa Østerherredsthing havde stræbt ham efter livet (31), dræbte 9 April 1595 i Odense sin egen Karl, blev derfor dømt fra Livet 18 Juli s. A. og 23 Juli henrettet foran Kjøbenhavns Slot (32); g. m. Dorte Bendixdatter Rosenkrantz [se note 1] (g. 2. m. Christen Munk til Ørnhoved). Børn:
a) Oluf Norby til Skovgaarde, ...
b) Bendix Norby til Urup (Slavs H.), trættede 1610 sammen med sin fornævnte Broder mod deres Stiffader Christen Munk (35), skrev sig da til Skovgaarde, taxeredes 1625 selvfjerde til 314 Td. Hk., men 1638 af Urup og Donslund (Slavs H.) alene til 144½ Td. Hk., var 1642 en af Giftblanderen Niels Arenfeldts Mededsmænd, blev derfor tiltalt og landsforvist, men fik 1643 Tilladelse at vende tilbage til Danmark, mod at give 2000 Dlr. til Børnehuset i Viborg (36), nævnes 1655 ved Hyldingen, blev ganske ruineret under Krigen 1657-59 (37), boede endnu 1678 på Donslund, skjønt han da havde solgt denne Gaard, var død 1688 (38) [se note 2]; g. m. Dorte Hansdatter Lange (1 Rose) til Lunderup (V. Horne H.), var død 1643. Børn: ...
c) Maren til Donslund og Egsgaard, ...
2) Henrik Norby til Skovgaarde, …
3) Magdalene til Skovgaarde, …
4) Gidsel, …
5) Inger el. Ingeborg, …
6) Tielle Norby, … [iflg. tilføjelse i DAA 1936 s. 123]

Note 1: Rettelse i DAA 1923 s. 553: Peder N. blev vist g. 1588, thi hans Morgengavebrev, hvorved han pantsætter Fru Dorte Urupgaard, er af 1588 (D. Kanc. Indk. Breve 29 Marts 1609).
Note 2: Rettelse i DAA 1915 s. 609: Bendix N., det var ikke ham, men hans Søn Peder N., der 1678 beboede Donslund og var død 1688.

3 O. Nielsen, Historiske Efterretninger om Slavs Herred (Ribe Amt) (Særligt Aftryk af "Danske Samlinger", 3die Binds 4de Hefte. Kjøbenhavn 1868. Genudgivet 1981 af Historisk Samfund for Ribe Amt, ISBN 87-87490-01-3. Findes på Slægtsforskernes Bibliotek. Link til PDF.).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Norby, Peder (ca 1560 - Henrettet 1595).

5 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.38.

Peder Norby, som blev Eneejer af Urup, havde 1593 en Sag med en af sine Bønder, som havde forladt hans Gods; Bonden overfaldt ham da paa Østerherreds Ting, stak, slog og forjog ham fra Tinget; blev derfor tiltalt paa Landstinget. Men i Aaret 1595 opførte Peder Norby selv sig endnu værre. Lørdag Aften før Paaske overfaldt han i Stiftsskriver Christopher Bangs Hus i Odense sin Tjener Peder Holst og bibragte ham med Bøsser og Værge tyve dødelige Saar. De havde siddet og drukket med hinanden og vare nok begge berusede; Peder Norby havde vist ogsaa en Tid været noget forstyrret i Hovedet. Christopher Bang vidnede, at Peder Norby "udi hans fraværelse hafde stillet sig selsom an, saa hans høstru hafde tit forvist hannom husit." Johan Norby forklarede i et Indlæg, at "en Mand udi Eg skulde have lovet Peder Norby en uløcke, hvilket hannom skulde och være holden, saa hand en tid lang icke skulde værit ved sin fornuft och udi sin gallenskab begangit dette drab paa sin egen karl, hvilken han viste var slig en underlig compan, at hand bar en elandshuds brystdug paa sig bestuckit med snørehul, saa ingen kunde stick der igjennem, disligiste skulde være en mand[d]rabere och en bandsat menniske" osv. Herredagen afsagde 18/7 1595 den Dom, at Peder Norby skulde "straffis paa lifvit och miste sin hals [note: Kongens Rettertings Domme I, 19 ff.]." Den 23. Juli s. A. blev han halshugget ved Slottet i Kjøbenhavn [note: Ejl. Brokkenhuses Cal.].
….

6 Trap Danmark (Project Runeberg), 3. Udgave 5. Bind s.771.

7 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.37.
…1588 nævnes Peder Norby til Urup og hans Søster som Ydere ved en Mynstring [note: O. Nielsen, Skadst Herred, S. 213], denne Søster var sagtens Magdalene Norby ...

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Rosenkrantz, Dorothea (ca 1570 - 1608 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Aug. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk