Erik Christoffersen Mormand til Esperöd [3067]
(Omkr 1570-)
Anne Christoffersdatter Lindenov [3068]
Holger Ulfstand til Häckeberga, Assartorp og Skabersjö [3069]
(1565-1609)
Anne Hansdatter Skovgaard [3070]
(-1645)
Christoffer Mormand til Esperöd [3043]
(Efter 1598-1659)
Else Holgersdatter Ulfstand [3052]
(1602-Efter 1655)
Helle Christoffersdatter Mormand [3042]
(Omkr 1635-Omkr 1720)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Christen Norby til Lunderup [3041]

  • Christoffer Norby [3048]
  • Dorte Cathrine Norby [3049]
  • Lars Norby [3050]
  • Peder Norby [3051]
  • Christine Norby [2938]+

Helle Christoffersdatter Mormand [3042] 2 3

  • Født: Omkr 1635 4
  • Ægteskab (1): Christen Norby til Lunderup [3041] omkring 1658 1
  • Død: Omkr 1720 i en alder af ca. 85 år 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-7-oldemor.

Link til siden om Grene sogn.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

• Diverse: Bad kongen om hjælp til at få en ordning med kreditorerne efter mandens død, 17 Jun. 1667, "Lunderup", Varde sg. 5

• Ejendom: Ejer af tre gårde, 1677, Eg, Grindsted sg. 6

• Ejendom: Ejer af en gård, 1677, Dal, Grindsted sg. 6

• Ejendom: Ejer af et hedehus, 1677, Hejnsvig sogn. 6

• Ejendom: Pantsatte gården til Christen Nielsen Thonbo i Horsens for 100 Rdl, 16 Jun. 1677, "Sønderlanglundgård", Ringgive sogn. 6

• Bopæl, 1678, Tange, Thorstrup sg. 6

• Ejendom: Solgte gården til Peder Nielsen på Kjærgård, 11 Mar. 1679, "Lunderup", Varde sg. 6

• Bopæl, 1682-1685, "Agerkrog", Tistrup sg. 6 Boede sammen med sin to døtre.

• Ejendom: Overtog gården fra Preben Brahe til Engelsholm, 28 Feb. 1685, "Silkeborg", Grene sg. 6 7 Hun tog bolig i gården.

• Ejendom: Skødede et bol til major Grubbe, 9 Jul. 1685, Resen sg. 6

• Ejendom: Hun pantsatte en gård til Peder Clemendsen paa Viumgaard, 6 Okt. 1686, Eg, Grindsted sg. 7

• Ejendom: Hun pantsatte gården til Peder Clemendsen paa Viumgaard, 12 Feb. 1687, "Silkeborg", Grene sg. 7

• Ejendom: Ejer af 1½ gård, 1688, Eg, Grindsted sg. 8

• Ejendom: Hun pantsatte gården til sin svigersøn Hans Mortensen, 11 Sep. 1695, "Silkeborg", Grene sg. 7

• Ejendom: Overdrog gården til datteren Christine, Omkr 1716, "Silkeborg", Grene sg. 9


Billede

Helle blev gift med Christen Norby til Lunderup [3041] [MRIN: 1012], søn af Bendix Norby til Urup [3044] og Dorte Hansdatter Lange til Lunderup [3047], omkring 1658.1 (Christen Norby til Lunderup [3041] blev født omkring 1635 10 og døde i 1667 11.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: "Lunderup", Varde sg. 12


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Grindsted sogn.

Link til siden om Varde.

Tiden var bl.a. præget af Karl Gustav-krigene 1657-1660, hvor svenskerne en overgang besatte Jylland. 13

Billede

Kilder


1 Hans Grue, Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s.29, #1382.

2 Hans Grue, Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s.29-30, #1383.

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1904. Enogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.308-310.
...
1) Christoffer Mormand til Esperød, taxeredes 1625 til 61 Td. Hk. (65), fik 1634 Bestalling som Skibsløitnant (66), deltog 1637 i Togtet til Rusland efter Hertug Hans' Lig, fik 1640 Bestalling som Kaptain (67), førte "Sorte Rytter" i Slaget paa Kolberg Heide, stod endnu 1647 i Søkrigstjeneste (68), død 15 Juni 1659; g. 1627 m. Else Holgersdatter Ulfstand, f. 1602, levede 1655 (69). Børn:
a) Erik Mormand
b) Holger Mormand til Esperød …
c) Erik Mormand
d) Hak Mormand til Esperød …
e) Anne.
f) Maren
g. Helle, levede 1713; g. m. Christen Norby til Lunderup, død før 1679 [se note].
...
Note: Tilføjelse i DAA 1906 s. 508: Helle M., skrives 1685 til Agerkrog og siden til Silkeborg (Slavs H.) (Viborg S. og Pb. XXII. 200. N).

4 Geni, Helle Mormand til Lundrup.

5 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.43-44.
...
1667 indsendte Helle Mormand følgende Skrivelse:

"Stoermegtigste Høybaarne Første
aller naadigste arffue Herre och Konge.

Jegh Fattige Høybedrøffuede Encke aarsages for ederß Kongl. Maytz weemoedeligen ath ahn dragge Epter som Min Kiere Sallig Hoßbund Christen Norbye till Lunderup mig fattig Encke med trehj Smaa w-opdraggen børn epter latt Haffuer Der til Meggen gjeldz besuerlighed Och Jeg dend Sallig Mandz Creditorer Med Reedepenge at Contentere Iche fomaar. Indfalder der forre Min Allerunderdanigste bøn och begiering ederß Kongl. Maytz Aff Kongelig Mildhed Naadigst wille tillforordne tuende Goede Mend Nemblig Christian Winnd till Nørhollmb och Christopher philip Kürtzer till Møllbyegaard Att de giørrer Creditorerne fyldest och wdleegh udj dend Sallig Mandz Jorde goedz Saa till ehn huer Retmeßig Creditorrer Fuldkommen betalling kand worde udlagt Paa det ieg fatig Encke med mine w-opføde Smaa børn kunde En gangh for gielden worde Endtlediget Huor paa ieg udj ald wnderdanighed et Naadigt Suar ehr forwendtendiß. Dend Allmegtige goede Gud som loffer sig at werre Alle Encher och faderløßßes patron wille det igien beløhne och ieg i Miene Bønner Daugligen wille i Huekomme, Huilchen goede Gud eders Kongl. Maytz Sambt gandske Kongelig Huuß wdj ald welstand med fredelig, løchsallig Regimenndte Lenge och well opholde och beuahre.
Lunderup Dend 17 Junny Anno 1667.

Min nadige Arue Heres Wnderdanie och wellige tiener
Sl. Christen Norbys Høy bedrøvede Effterlate
Helle Mormand."

3/7 1667 tilskrev Kongen de to nævnte Mænd: ... "er vor Vilje, at I alle Helle Mormands Creditorer indstævner, saa vel de, som hende allerede med Retten søgt haver, som de, hvilke med hende i proces ere, eller og hun nogen Gjæld efter Obligat. kan skyldig være, ingen aldeles undtagen, dog enhver sin Ret forbeholden, gjørendis eders Flid enhver af dem at overtale, at de sig godvilligen ville bekvemme til Jordegods udi deres Betaling af hende at antage, førendis oc dennem derhos til gemyt, at hun offuerbødig er enhver, med hvis hun i disse Tider hafuer, tilbørligen at cententere ."
Note: J. Tegn. XV, 446 ff.
...

6 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.44-45.
...
16/6 1677 pantsatte Helle Mormand for 100 Rdl. Sønderlanglundgaard, Ringgive Sogn, til Christen Nielsen Thonbo i Horsens. Hun ejede da endvidere 3 Gaarde i Eg, 1 G. i Dal og 1 Hedehus i Hejnsvig Sogn. 1678 boede hun i Tange, Thorstrup Sogn, med to Børn og havde tre Tjenestefolk. Hendes Kreaturer vare: 2 Heste, 3 Køer, 1 Kalv, 12 Faar, 1 Svin. Betalte - "som den, ingen Landgilde giver" - i Kopskat 1 Rdl. 4 Mark, i Kvægskat 2 Rdl. 1 Mark. 11/3 1679 skjødede hun fra Lunderup til Peder Nielsen paa Kjærgaard efter kgl. Bevilling af 15/1 s. A. - med Samtykke af velbaarne Peder Norby til Donslund - "mine samtlige Børn: velbaarne Christopher Norby, Jomfr. Dorethe Catrin og Jomfr. Christina Norby, deres Gaard og Gods, efter deres sl. Fader arvelig tilfalden: Lunderup Hovedgaard ... " 1682 boede Helle Mormand med sine to Døtre paa Agerkrog, 9/7 1685 skjødede hun derfra til Major Grubbe et Bol i Resen Sogn, og 28/2 s. A. havde Preben Brahe til Engelsholm givet hende Skjøde paa Silkeborg i Grene Sogn.
...

7 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.61.
...
Christen Norbys Enke Helle Mormand, som 28/2 1685 fik Skjøde paa Silkeborg, tog Bolig her. 6/10 1686 pantsatte hun for 100 Sldl. 1 G. i Eg til Peder Clemendsen paa Viumgaard, og 12/2 1687 pantsatte hun til samme for 120 Sldl. Silkeborg, som hun selv beboede. 1689 kaldes hun Tjener til Horsens, og 1696 Tjener til Preben Brahe paa Engelsholm, men 11/9 1695 pantsatte hun til sin "kjære Søn Hans Martensen, Forpagter paa Hammergaard", for 200 Rdl. .. Silkeborggaard (3-3-3-2).
...

8 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.29-30.
... 1627 solgte Maren Norby 1 G. i Eg til sin Broder Bendix Norby. 1651 var Eg 3 G. 1664: Eigs 3 G., de 2 tilh. Chr. Norby til Lunderup - Halvparten af den ene øde -, den ene tilh. Peder Norby til Donslund. 1688: Eegs By 3 G., deraf tilh. 1½ Fru Helle Mormand, 1 Chr. Krabbe. 21/5 1663 skjødede Bendix Norby til Enevold Munch Pedersen og hans kjære Datter Dorthe Munch Egs Mølle. ...

9 Hans Grue, Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s.21-22, #690.
Silkeborggårde: Silkeborg er oprindelig kun en gård, og vel en af de ældste gårde i Grene sogn. Den havde et jordtilliggende på 354 ha og nævnes allerede i 1510 ved navnet "Silkyborigh" og var da krongods.
Men i 1585 købte Peder Gyldenstiern til Thim den af kronen. Fra 1651 til 1685 tilhørte "Silkeborg" først Jørgen Brahe og senere Preben Brahe til Engelsholm, og var da beboet af en mand ved navn Matisz Pederszen. 1685 fik Helle Mormand skøde på "Silkeborg", hun flyttede dertil og beboede selv gården.

Helle Mormand var datter af Christhopder Mormand til Esperød. Helle Mormand havde været gift med Bendix Nordbys søn fra herregården i Urup, Christen Nordby. De havde dog ikke boet på Urupgård, men på Lunderup ved Varde.

Det ses i de gamle beretninger, at ægteparret ikke havde haft velstand på Lunderupgård, da Helle Mormand efter Christen Norbys død i 1667 sendte en bønskrivelse til kongen om moderation af deres gæld, hvilket hun bl.a. begrunder med, at hun har tre mindre og uforsøgede børn efter sin salig mand, Christen Norby, og anmoder i bønskrivelsen om, at kongen vil beskikke tvende gode mænd nemlig Christian Wind til Nørholm og Christopher Phillip Kurtzer til Mølbygård, til at være sig behjælpelig med en ordning med hendes kreditorer.
Denne bønskrivelse var dateret 17. juni 1667, og kongens svar foreligger allerede 3. juli 1667, og indstævner de to mænd med ordre til at lade alle Helle Mormands kreditorer indstævne og søge en ordning af Helle Mormands gæld.

Helle Mormand stod, trods sin fattigdom, dog som ejer af flere gårde, men for dem alle gælder, at de var hårdt pantsatte. Hun fik heller ingen velstand på Silkeborg. 1716 nedbrændte gården og alt, hvad hun ejede, ved en ulykkelig ildsvåde. Det må være omkring den tid, hun har afstået gården til sin datter, Christine Nordby, da denne står som ejer i 1722.
Gården er formentlig efter branden opført i to halvgårde, da det af et skøde fra 1722 fremgår, at ejeren, Christine Nordby, og hendes mand sælger gårdens østre part.
Af skødets indhold kan man se, at Christine Nordbys første mand, Hans Mortensen, havde pantsat gården til rådmand Sr. Laurids Erichsen fra Horsens. I 1722 opsiger Sr. Laurids Erichsens enke pantet, og Christine Nordby og hendes mand, Mads Jensen Dal, ser da ingen anden udvej end at sælge det halve af gården.
De sælger da den østre halve gård til Hans Poulsen, som han allerede da påbor. I slutningen af skødet hedder det: "At vi hermed vitterliggør, at vi have solgt og afhændet til Hans Poulsen hans påboede halve gård, som er den østre part, med ald dens tillæg og rettighed af det som skift er til hver part til gården og herefter skift vorder. Men må Hans Poulsen nyde den halve gårds herlighed som dertil ligger. Christine Nordby har fået fyldest og fuld værd udi rede penge 100 rdl."
Den 4. april 1722. Christine Nordby. Mads Jensen Dal.

Senere ejer af den østre halvgård er Kristen Knudsen. Han var gift med Kirsten Jensdatter, som menes at være datter af Jens Madsen. Kristen Knudsen døde i 1758 og Kirsten Jensdatter giftede sig anden gang med en mand ved navn Niels Lauridsen. Efter Niels Lauridsens død sælger Kirsten Jensdatter gården til sin svigersøn, Morten Lauridsen, og det var ham, der var ejer af den i 1790.
Christine Nordby og Mads Jensen Dal flyttede fra Silkeborg i Grene sogn til Grindsted sogn. I 1732, 10 år efter de havde solgt den østre halve gård, sælges også den vestre part til en mand, der hed Niels Madsen fra Dal.
Af dette skøde fremgår det, at Christine Nordby og Mads Jensen Dal da boede i Modvig i Grindsted sogn. Efter Mads Jensens Dals død i 1733 er Christine Nordby igen flyttet til Silkeborg, idet det fremgår af et skøde, hun undertegnede i 1740, at hun da igen boede i Silkeborg. Senere ejer af den vestre halvgård er en mand, der hed Chritian Pedersen. Han var fra Hovborg. Efterkommere af slægten mener, at han giftede sig ind i gården, og siden har den været i samme slægts eje.

Kilder:
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1699-1703
Hans Mortensen har nu stævnet Niels Clemmendsen. Han har søndag den 5. februar i Grene kirke og udenfor tiltalt Hans Mortensen og hans kæreste med ærerørige ord i menighedens forsamling. - Regimentskriver Anders Hansen Rask til Visselberg er stævnet. - Hans Mortensen fremviser stævningen. Stævnede Jørgen Bang, sognepræst til Vorbasse og Grene menigheder, Steffen Thomsen, degn, Peder Søgård i Grene Krog, Peder Christensen og Maren Nielsdatter sammesteds, Peder Pedersen i Billund, Peder Pedersen i Grene, Jahanne Sørensdatter ibidem, til at vidne om Niels Clemmendsens forhold "mod os den 5. februar efter gudstjenestens forretning, samme dag vi havde været til alters". - På kaldssedlen er tilføjet: Som jeg underskrevne Niels Clemmendsen, som efter denne varselsseddels indhold mig har forset, da beder jeg om forladelse, og Christine Norbye, som skældsordene skal være angående, erklærer jeg, at jeg aldrig ved med hende i nogle måder andet end al ærlighed og godt. Og så alting, både denne sag så vel som den forrige på begge sider i al venlighed at være ophævet imellem mig og Hans Mortensen og vores hustruer. Til dets stadfæstelse har jeg dette ovenmeldte med egen hånd bekræftet og venligt har ombedet min hæderlige sognepræst Jørgen Bang dette forommeldte til vitterlighed at underskrive så vel som Peder Pedersen, Henrik Olesen, Peder Christensen, Christen Madsen. Og om jeg efterdags nogen årsag giver til nogen uenighed, da begge sagerne åbne at stå.

10 Geni, Christen Norby til Lunderup.

11 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.43.
...
15/9 1660 havde Bendix Norby afstaaet Donslund m.m. (se under Donslund), og 24/9 1663 afstod han Hovedgaarden Urup m. m. til Christen Norby til Lunderup, Peder Norby til Donslund og Enevold Munch til Urup [note:
Landstingets Skj.- og Panteprotok.] - Bendix Norby, som levede endnu 1665, blev begravet i Grindsted Kirkes Kor i en Urup tilhørende muret Begravelse, hvor han endnu ca. 1769 laa "heel i sin Kiste" [note: D. Atl. V. 974. Jf. Jydske Saml. III, 415]. Om Bendix Norbys ældste Søn Peder skal fortælles under Donslund. Hans anden Søn Christen fik Lunderup - havde denne Gaard allerede 15/9 1660. Han, som døde 1667, var gift med Helle Mormand, en Datter af Christopher Mormand - til Esperød - og Else Holgersdatter Ulfstand [note: Adelsaarb. 1904, S. 308].
...

12 Hans Grue, Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s.21-22, #690.

13 Wikipedia, Karl Gustav-krigene.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 19 Jul. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia