Læborg sogn, Malt herred, Ribe amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 16.3.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 506: Læborg Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 803: Læborg Sogn (Project Runeberg).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Bind 12 (1951) side 135 (opslag 132): Læborg Sogn.


Læborg kirke

Position:
- Legacy: N: 553122,3 Ø: 0090652,9
- GST: 507240 6152983
- Google Earth: 55 31' 22.3"N, 009 06' 52.9"E
Forklaring

Adresse: Læborgvej 5A, Læborg, 6600 Vejen.

Uden for kirken står en runesten, kendt som Læborg-stenen. Alterkrucifikset på det sidste billede er fra ca. 1300.

Læborg-stenen Læborg kirke Læborg kirke Kirken indvendig Alteret

Flg. blev begravet fra kirken:
Mere om kirken:

Drostrupgård

Position:
- Legacy: N: 553117.2 Ø: 0090822,3
- GST: 508809 6152827
- Google Earth: 55 31' 17.2"N, 009 08' 22.3"E
Forklaring

Adresse: Drostrupgårdvej 12, 6600 Vejen.

Drostrupgård Drostrupgård

Nuværende stuehus er opført 1913.


Disse boede på gården:

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, II. Samling, I. Bind (1914) side 867:
Drostrupgaard, Læborg Sogn. Postforb. og St.: Vejen, hvortil c. 5½ Km. Tlf. 7 over Gammelby Central. Gaarden ligger c. 23 Km. fra nærmeste Købstad, Kolding. Nuværende Ejer: Søren Stenum, som købte Gaarden 3. Marts 1910, er født paa Sønder Vosborg i Ulfsborg Sogn, Ringkøbing Amt, 17. April 1881 og gift med Marie Bro, født paa Damgaard i Ulfsborg Sogn 30. Decbr. 1887.
Matr.-Nr. 3a m. fl. af Drostrup. Hartkorn 4 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. Ejendomsskyld 43,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 4,500 Kr., for Avlsb. 21,500 Kr. Gaardens samlede Areal 227 Tdr. Ld., deraf Ager 193½, Eng 24, Skov 8, Have og Gaardsplads 1½. Af Agermarken drives 115½ Td. Ld. i en 8 Marksdrift med benyttet Brak, 1 1/3 Roeafgrøde og 3 Græsmarker; 58 Tdr. Ld. drives i en 7 Marksdrift uden Brak, med 1 Roeafgrøde og 2 Græsmarker; Resten henligger i vedvarende Græs i to Indhegninger. Jordens Bonitet er paa 30 Tdr. Ld. Lermuld paa Lerunderlag, paa c. 80 Tdr. Ld. god Sandmuld paa blandet Underlag af Grus og Sand og paa Resten lettere Sandmuld. Besætningen bestaar af 30 Malkekøer foruden 30 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 3 Tyre, 7 Heste samt 6 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes c. 100 Fedesvin. Der holdes c. 6 Grisesøer, hvis Grise sælges. Kvægbesætningen, der er af rød dansk Race, blandet med Korthorn, vedligeholdes hovedsagelig ved eget Tillæg.
Drostrupgaard hørte tidligere under Estrup Gods og solgtes til fri Ejendom i 1798 til Fæsteren Anders Johnsen, der 1797 havde faaet den i Fæste efter sin Svigerfader, Jep Nielsen (Rassing). A. Johnsen har formentlig sidst i 1830erne solgt til Jeppe Andersen, som døde først i 1860erne, hvorefter Enken, Ane Kirstine, der var Faster til Brødrene Lauridsen i Vejen, overtog Ejendommen, der efter hendes Død var i flere Ejeres Hænder, indtil Anders Madsen fra Fyn købte Gaarden i 1888 og 1910 solgte den til den nuværende Ejer.
Gaarden ligger paa sin oprindelige Plads omtrent midt imellem de 7 Gaarde, der hører til Drostrup. Den ligger middelhøjt i Terrænet, der over Markerne er jævnt, dog stærkt kuperet i den v. Del. Hovedb. er opført i Grundmur med Straatag; det er en hyggelig gammel Bygning; der vides intet om, hvornaar den er opført, men den er sikkert meget ældre end Aarstallet 1835, der findes over den ene Indgangsdør; i dette Aar er den antagelig restaureret. Avlsb. er grundmurede og har Paptage. Engen ligger i to Dele, 10 Tdr. Ld. i Gaardens ø. Mark langs et Bækløb og Resten i Gjesten Kær c. 3½ Km. NØ. for Gaarden; det er henholdsvis Overrislingseng og kultiveret Mose, begge Dele af udmærket Beskaffenhed. Skoven ligger isoleret i Gaardens v. Mark og har Bestand af Bøg og Gran.


På denne side er udelukkende egne fotos (fra 25/8 2017). De må frit benyttes.

Til Slægtsforskning