Ridder Henrik Gertsen Ulfstand til Glimmingehus [3538]
(Omkr 1370-Omkr 1439)
Helle Ovesdatter [3539]
(Omkr 1380-Før 1410)
Ridder Niels Truidsen Due til Svenstorp [5823]
(Omkr 1360-Efter 1417)
Store Jep Henriksen Ulfstand til Skabersjö og Torup [3511]
(Omkr 1410-Før 1469)
Kirsten Jensdatter Due [3512]
(Omkr 1415-Efter 1471)
Gregers Jepsen Ulfstand til Skabersjö, Torup og Toftholm [3492]
(Omkr 1450-Omkr 1506)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Else Torbernsdatter Bille [3493]

2. Johanne Pedersdatter Brahe [3513]

Gregers Jepsen Ulfstand til Skabersjö, Torup og Toftholm [3492] 1

  • Født: Omkr 1450 4
  • Ægteskab (1): Else Torbernsdatter Bille [3493] 1 2
  • Ægteskab (2): Johanne Pedersdatter Brahe [3513] 1 3
  • Død: Omkr 1506 i en alder af ca. 56 år 4
  • Begravet: Lund domkirke, Malmöhus län, Skåne 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-12-oldefar.

Link til siden om Skabersjö socken.

Link til siden om Bara socken (Torup).

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af gården: "Torup", Bara socken, Malmöhus län. 1

2. Ejendom: Ejer af gården: "Skabersjö", Skabersjö socken, Skåne. 5

3. Ejendom: Ejer af gården: "Toftholm", Mørkøv sg, Holbæk amt. 1

4. Titel: Lensmand, 1502-1506, "Hovgård", Annisse sg, Frederiksborg amt. 1 6


Billede

Gregers blev gift med Else Torbernsdatter Bille [3493] [MRIN: 1218], datter af Ridder Torbern Bentsen Bille til Allindemagle og Svanholm [3887] og Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede og Nielstrup [3888].1 2 (Else Torbernsdatter Bille [3493] blev født omkring 1450 7 og døde efter 1492 7.)


  Ægteskabsnotater:

Billede

Gregers blev derefter gift med Johanne Pedersdatter Brahe [3513] [MRIN: 1230], datter af Peder Axelsen Brahe [3514] og Berete Bondesdatter Thott til Krogholm [3515].1 3 (Johanne Pedersdatter Brahe [3513] blev født omkring 1440 8 og døde efter 1506 8.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.429-437.
Ulfstand. †
...
1. Store Jep Henriksen til Skabersø og Torup (Bare H.), hvortil han skrives 1445, men 1447 til Togarp, indsattes 1451 med Hustru og Børn til Arvinger til en Gaard i Malmø, som Svogeren Truid Has havde i Leie af Roskilde Kapitel, betænkes 1456 i Hr. Niels Pedersen Gyldenstiernes Testamente [Tilføjelse i DAA 1901 s. 559: Jep Henriksen, var † 13 Mai 1469 (Sv. R. A.)]; g. m. Kirsten Jensdatter (Due), var Enke 1471, da hun med sin Søn Jens Jepsen og flere Medarvinger efter sin Broder Truid oplod Gods til Helligaandshuset i Malmø (5). Børn:
a. Henrik Jepsen
b. Jens Jepsen
c. Gregers Jepsen til Torup og Toftholm (Tudse H.), beseglede 1484 til Vitterlighed med Holger Henriksen Ulfstand, og 1487 Hyldingen i Lund, tilskjødede 1492 Peder Bille den sin Hustru tilfaldne Part i Svanholm, var 1502-6 Lehnsmand paa Annæs, levede 2 Nov. 1510, begr. i Lund Domkirke; g. (1) m. Else Bille Torbernsdatter, (2) m. Johanne Brahe Pedersdatter; levede Enke 1506 (6). Børn (af 1. Ægteskab):
1) Hr. Truid Gregersen Ulfstand til Torup …
2) Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, var 1516 Hofsinde, gjorde 1518 sammen med Hr. Johan Oxe en Reise til det hellige Land, 1519-22 Høvedsmand paa Varberg og 1519-43 paa Laholm, svoer 1523 paany Kong Christiern II. Troskab, men sluttede sig dog hurtig til Kong Frederik, 1523 Ridder, s. A. Rigsraad og Sendebud til Kong Gustav, 1525 deltager i Toget til Gulland, 1526-43 forlehnet med Torne Herred og 1530-43 med Halmstad Herred, 1527-28 og 1530 Sendebud til Kong Gustav, var 1536-42 Landsdommer i Skaane, 1531 en af de fire Rigsraader, som skulde varetage Lov og Ret i Skaane, maatte 1534 sværge Grev Christoffer Troskab, men forlod snarest atter dennes Sag og var Aaret efter en af Anførerne for den skaanske Adel ved Helsingborgs Undsætning og Landskrones Beleiring, 1536 Sendebud til Sverig, ligeledes 1539-40 til Møderne i Kalmar, var 1542 en af Anførerne for det Krigsfolk, som sendtes til Bleking i Anledning af Dackefeiden, † 16 Dec. 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke; g. (1) vistnok ved 29 Sept. 1520 i Ystad m. Anne Podebusk Predbjørnsdatter, † 1521 paa Varberg [rettet i DAA 1955 s.114: † 1523 iflg. Stenen i Varberg (CAJ, Nr. 191)]; (2) m. Helle Hak Nielsdatter til Hikkebjerg (Bare H.), var nylig † 28 Jan. 1550 (17). Børn ...
3) Kirstine til Toftholm …
d. Truid Jepsen
e. Christence til Svendstrup (Torne H.) ….

2 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.499-500, 502-504.
BILLE.

LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE

Femte slægtled

II
Bent Jonsen Billes sønner med Inger Torbernsdatter Galen (se nr. 15):
20 a. Hr. Erik Bille til Solbjerg - nævnes 1434 på faderens skifte m. hr. Jakob Billes sønner (se nr. 28-30), skrev sig 1433 til Solbjerg, var 1439 hofsinde, 1440 nærværende i Kolding ved grev Adolphs forlening m. Sønderjylland, var 1452 ridder, levede endnu 11. okt. 1455, men var † 3. febr. 1456. - G. (1) m. Anne Lunge. (2) m. Else Jensdatter Glob (F.: Jens eller Niels Truidsen og Ingefred Pedersdatter (Urup?)), der vistnok var † o. 1455 før manden (DAA 1891,131). - 11 børn: Sjette slægtled II, nr. 35-45.
21 b. Hr. Torbern Bille til Allindemagle og Svanholm (Horns h., Sjæll.) - nævnes 1423 samt 1434 på skiftet m. faderen og brødrene, var 1440 tilstede i Kolding ved hertug Adolphs forlening m. Sønderjylland, var 1442 ridder og skrives da til Allinde, fik 1446 af sin frues morbroder hr. Steen Basse skøde på hans købe- og pantegods på Sjælland og Fyn, deriblandt Søholm (Stevns h.), Skullerupholm (Volborg h.), hvorimod han skal have forpligtet sig til at opkalde en søn efter hr. Steen, fik 1447 af sin svigerfader skøde på al dennes ret i (Grubbe-) Ordrup, var 1448 rigsråd, deltog 1450 i forhandlingerne i Halmstad m. svenskerne, købte 1452-1454 Svanholm, havde 1453 og til sin død Abrahamstrup som pantelen, gav 1464 gods til opbyggelse af et kloster i Nyborg, var en særdeles driftig godssamler og bestræbte sig som en af de første på at samle strøgods til mere afrundede godskomplekser, † 25. nov. 1465, begr. i Antvorskov kloster. - G. (1) m. Beate Axelsdatter Thott (F.: Axel Pedersen T. og Cathrine Krognos), † i første barselsseng (DAA 1900,416f., 426). (2) m. Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede (Fakse h.) og Nielstrup (Musse h.) (F.: Ove Jakobsen L. og Maren Tygesdatter Basse), der 1469 m. sine sønner oplod kongen deres rettighed i Abrahamstrup, var 1490 og 1496 hofmesterrinde hos dronning Christine, † 1503. - 14 børn: Sjette slægtled III, nr. 46-59.
22 c. Peder Lykke eller Bille af Solbjerg og Kelleklintegård (Ars h.) …

Sjette slægtled

II.
Hr. Erik Billes børn (se nr. 20)

af første ægteskab med Anne Lunge:
35 a. Margrethe Bille - G. m. Jørgen Urne til Broløkke (F.: Lage Nielsen U. og Alhed Breide (el. Serlin)), † i barselsseng, da sønnen Lave blev skåret ud af hendes side, (g. (1) m. Sidsel Folmersdatter Knob. (3) m. Kirsten Clausdatter Krumstrup, † 21. maj 1480) (DAA 1904,467).
af andet ægteskab med Else Jensdatter Glob:
36 b. Bent Bille
37 c. Torbern Bille
38 d. Jørgen Bille til Solbjerg …
39 e. Jens Bille til Solbjerg …
40 f. Anne Bille
41 g. Ingeborg Bille
42 h. Inger Bille
43 i. Kirsten Bille
44 j. Karen Bille
45 k. Dorte Bille

III.
Hr. Torbern Billes børn (se nr. 21)
af første ægteskab med Beate Axeldatter Thott:
46 a. Tvilling - † spæd sammen m. moderen.
47 b. Tvilling - † spæd sammen m. moderen.
af andet ægteskab med Sidsel Ovesdatter Lunge:
48 c. Hr. Bent Bille
49 d. Erik Bille
50 e. Peder Bille til Svanholm og Kærsgård …
51 f. Hr. Steen Basse Bille til Allinde og Lyngsgård …
52 g. Inger Bille til Nielstrup …
53 h. Maren Bille - G. m. hr. Iver Axelsen Thott til Lillø, (F.: Axel Pedersen T. og Ingeborg Iversdatter (Rød eller Hak)), † 1495 (DAA 1900,418,426f.), ( g. (2) (?) m. Margrethe Poulsdatter Laxmand (DAA 1902,228). (3) 1465 m. Magdalene Carlsdatter Bonde). (Portræt DAA 1902).
54 i. Dorthe Bille ...
55 j. Christine Bille
56 k. Else Bille - G. m. rigsråd Gregers Jepsen Ulfstand til Torup (F.: Store Jep Henriksen U. og Kirsten Jensdatter Ove), var † 1507 (DAA 1896,429f.) (g. (2) m. Johanne Brahe, enke 1507) (DAA 1950,II,9).
57 l. Beate Bille
58 m. Regitze Bille - begr. i Tim k. - G. m. hr. Peder Nielsen Gyldenstierne til Tim (F.: Niels Eriksen G. og Mette Banner), var † 1492 (DAA 1926,II,12,14f.).
59 n. Lisbet Bille ….

3 Louis Bobé og Albert Fabritius, Danmarks Adels Aarbog. 1950. Syv og tresindstyvende Aargang. (København. J.H. Schultz Forlag. 1950.), s.8-9.
Brahe


Sjette Slægtled.
II
Axel Brahes Børn med Holger Holgersdatter Krognos (se Nr. 9):
20. a. Peder til Vidsköfle - nævnt 1439 og 1441. - G. m. Berete Bondesdatter Thott til Krogholm (Herrestad Hrd) (F.: Bonde Jepsen til Krogholm og Cecilie Nielsdatter (Jernskæg)) (D.A.A., 1900, 416) (hun g. (2) m. Hr. Follert Knob til Vadsted † 1452; (3) før 1456 m. DRR Johan Oxe til Tordsø † ca. 1490). - 4 Børn: Syvende Slægtled, Nr. 27-30.
21. b. Holger
22. c. Thorkild.
23. d. Johanne
24. e. Ose
25. f. Margrethe
26. g. Ellen

Syvende Slægtled.
Peder Brahes Børn med Berete Bondesdatter Thott (se Nr. 20):
27. a. Hr. Axel til Krogholm (nu Krageholm, Herrestads Hrd) og Tosterup (Ingelstads Hrd) …
28. b. Kr. Niels til Vidsköfle, Wanås (Østre Göinge Hrd) og Berritsholm (Herrestad Hrd) …
29. c. Anne
30. d. Johanne, g. m. DRR Gregers Jepsen (Ulfstand) til Torup og Toftholm (F.: Store Jep Henriksen til Skabersjö og Torup og Kirsten Jensdatter [Due]), nævnt 1484 og 1510, begr. i Lund Domk. (han g. (1) m. Else Torbensdatter Bille) (D.A.A., 1896, 429).
Opslag 523-524.

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Ulfstand), Gregers Jepsen (ca 1450 - før 1506).

5 Gustaf Ljunggren, illustreret af Ferdinand Richardt, Skånska Herregårdar (Lund, på Bokhandleren C.W.K. Gleerups Förlag. Tryckte uti Berlingska Boktryckeriet, 1852-1863. (Findes på Project Runeberg), Skabersjö, side b2h2-3:21 f.

6 Trap Danmark, femte udgave (Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Udgivet 1953-1972), Frederiksborg amt (1953). Side 184.
På et næs, der skyder sig ud i Arresø, har i middelalderen ligget en gård, Hovgård, som o. 1292 tilhørte brødrene Jakob og Johannes Olufsen. 1366 skødedes den til Valdemar Atterdag af hr. Niels Aagesen (Galen) til Karsholm; han beholdt dog gården, som gik i arv til sønnen Hans Nielsen († før 1397) og efter hans død til søsteren fru Ingeborg. Hun solgte 1399 m. sin ægtefælle hr. Bertold von der Osten godset til dronning Margrete, som en tid havde til hensigt her at grunde et nonnekloster (det oprettedes kort efter på Gavnø); hun udkøbte senest 1409 nogle andre medarvinger, nemlig væbneren Erik Jakobsen (Due), hans moder og søskende. Gården var derefter en lang tid et kgl. len; 1458-75 nævnes hr. Albrekt Engelbrektsen (Bydelsbak) som lensmand, 1485-96 Tønne Pallesen (Viffert), 1501 Asser Brok, 1502-06 Gregers Jepsen (Ulfstand), 1511 Jakob Andersen (Bjørn), 1519 og 1523 Markvard Tideman († 1529); hans enke Ingeborg Henriksdatter (Sparre) oplod 1530 lenet til Johan Bjørnsen (Bjørn) († 1534), hvis enke Gertrud Tønnesdatter (Parsberg) endnu 1538 havde det. I 1540erne lagdes det til Kbh.s len, men kom 1562 under Frederiksborg. ... CRH.

7 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Bille, Else (ca 1450 - 1492 -).

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Brahe, Johanne Pedersdatter (ca 1440 - ca 1506 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 22 Maj 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk